www.mamboteam.com
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Advertisement
Start
28.07.2016.
 
 
Modernizacja Roku

Poznań, 1.07.2016 r.


POSUM WALCZY O TYTUŁ: MODERNIZACJA ROKU

DAJ LAJKA ZA REMONT

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych bierze udział w finale konkursu pod nazwą „Modernizacja Roku 2015”, współorganizowanym przez polskie Politechniki i dziennik Rzeczpospolita. To już XX edycja konkursu, do której w tym roku zgłosiło się kilkaset firm i instytucji. Projekt pod nazwą „Wykonanie instalacji wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych, w ramach modernizacji instalacji wentylacji, dla POSUM w Poznaniu” walczy o nagrodę w kategorii „zdrowie i opieka społeczna”. POSUM konkuruje z inwestycjami m.in. z Wrocławia i Kotlina.

Głos w tej kategorii oddać można poprzez profil na Facebooku: http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/112-poznan.html

O głosy walczy zmodernizowany budynek POSUM, który aktualnie jest jedynym tego typu obiektem w Polsce, gdzie wprowadzono kompleksowy system wykorzystujący 3 rodzaje odnawialnych źródeł energii. Modernizacja wentylacji to zastąpienie jej nowym systemem, którego działanie polega na tym, że na potrzeby przygotowania powietrza wentylującego budynek dostarczane jest ciepło (zimą) i chłód (latem). Ciepło i zimne powietrze pochodzą z ekologicznego, odnawialnego źródła geotermalnego - dolnego wymiennika ciepła. Na dachu budynku POSUM znajduje się z kolei instalacja solarna - hybrydowa, której zadaniem jest produkcja prądu na potrzeby budynku. Instalacja solarna podgrzewa także wodę użytkową i zasila w energię system pomp cyrkulacyjnych oraz ogranicza pobór mocy agregatu chłodzącego. Hybrydowa produkcja energii elektrycznej i cieplnej to dwa systemy w jednej obudowie. Ciepło odbierane od płyty produkującej prąd podgrzewa czynnik w instalacji cieplnej. Wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne prąd jest przetwarzany i przez układ elektroniczny kierowany do sieci budynku. To rozwiązanie finalnie ma znacznie obniżyć rachunki za energię elektryczną. W wyniku termomodernizacji w 2015 roku POSUM uzyskał oszczędność 54 procent w zużyciu energii.


Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia robót: 31 stycznia 2014 roku

Data zakończenia i rozliczenia zadania: 30 września 2015 roku


Finansowanie: inwestycje zostały sfinansowane m.in. z dotacji i pożyczek NFOŚIGW ORAZ WFOŚIGW oraz dotacji Miasta Poznania.

 

 POSUM przed modernizacją:

 

POSUM przed remontem

 

 POSUM po modernizacji:

 

 

POSUM po remoncie

 

 
Informacje

 

DRODZY PACJENCI !

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty.

Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania: 

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

- termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.

- Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.

- Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej ( powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia ).

- Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca  jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnione przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.

- Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Źródło:

http://www.nfz.gov.pl

 

Skierowanie powinno zawierać informacje dotyczące:

- danych osobowych,

- lekarza kierującego,

- nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,

- nr umowy z NFZ,

- daty wystawienia skierowania.   


 
 
Top! Top!